การประชุมคณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 11 มีนาคม 2564

คณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 11 มีนาคม 2564 ห้องประชุม 202 ทส.

เพื่อทราบ

1. คำสั่งคณะกรรมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ที่ 1/2563
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

2. ความก้าวหน้าในการดำเนินการพัฒนาคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

เพื่อพิจารณา 1. แนวทางปฏิบัติในการสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลของระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย