การประชุมคณะอนุกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

คณะอนุกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ห้องประชุม 1002ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 และผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ทางแอพพลิเคชั่น (Zoom Meeting)

เรื่องเพื่อทราบ

1. การดำเนินการของเวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วยนโยบาย-วิทยาศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services: IPBES)

2. ความก้าวหน้าการเสนอพื้นที่คุ้มครองของประเทศไทยเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่

เรื่องเพื่อพิจารณา

1. ท่าทีของประเทศไทยสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

2. ความก้าวหน้าการเตรียมการสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

3. กรอบท่าทีการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 31 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

4. แถลงการณ์ร่วมอาเซียนสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15