National Report on the Implementation of Convention on Biological Diversity 3

National Report on the Implementation of Convention on Biological Diversity 3

ผู้เขียน : สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 64 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : มีนาคม 2549

เนื้อหาสถานภาพของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากกรณีพิบัติภัยสึนามิต่อประเทศไทย การดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ประเด็นในความท้าทายและแนวโน้มในอนาคตด้านความหลากหลายทางชีวภาพ