การประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 4/2563

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมี ดร.ธนิต ชังถาวร ประธานอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่รองประธานและอนุกรรมการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาสรุปผลการรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. … รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคำชี้แจงเหตุผลในประเด็นที่สำคัญภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. … ก่อนนำไปเปิดเผยต่อสาธารณชนและดำเนินการเพื่อนำเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. … ต่อคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี ตามขั้นตอนต่อไป