Thailand’s Sixth National Report on the Implementation of the Convention on Biological Diversity

Thailand’s Sixth National Report on the Implementation of the Convention on Biological Diversity

จัดทำโดย :
 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนหน้า : 244 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : มิถุนายน 2562
เนื้อหา : สําหรับการจัดทํารายงานแห่งชาติฯ ฉบับที่ 6 ของประเทศไทย คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 รับทราบผลการประชุม COP13 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานในประเทศ ให้เป็นไปตามมติของการประชุม COP13