คู่มือการจัดทำกฎระเบียบ/ข้อบังคับระดับท้องถิ่น เรื่อง การเข้าถึง การใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์

จัดพิมพ์ : กลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ

จำนวนหน้า : 29 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : มีนาคม 2561

เนื้อหา :