คู่มือทะเบียนชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย

คู่มือทะเบียนชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย

ผู้เขียน : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนหน้า : 224 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : ธันวาคม 2556

เนื้อหา : ได้รวบรวมข้อมูลชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นตามทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่แนบท้ายมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 โดยคู่มือดังกล่าวประกอบด้วย รูปภาพ รายละเอียดในการจำแนก ถิ่นกำเนิด การแพร่กระจาย ผลกระทบ และแนวทางการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน