คู่มือทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย : สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

คู่มือทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย : สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ผู้เขียน : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนหน้า : 80 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : มกราคม 2555

เนื้อหา : ได้รวบรวมข้อมูลชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ได้แก่ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตามทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่แนบท้ายมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 โดยคู่มือดังกล่าวประกอบด้วย ภาพสีที่แสดงลักษณะของตัวเต็มวัยและตัวอ่อนของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นแต่ละชนิด พร้อมรายละเอียดในการจำแนกชนิด ถิ่นกำเนิด แหล่งแพร่กระจาย ผลกระทบ และการจัดการชนิดพันธุ์เหล่านั้น