ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“อนาคตของมนุษย์มีความเชื่อมโยงกับความหลากหลายทางชีวภาพและสภาพภูมิอากาศของโลกอย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้”

เป็นหนึ่งในสาระสำคัญจากรายงานการประชุมเชิงปฎิบัติการระหว่าง IPBES และ IPCC (IPBES-IPCCCo-Sponsored Workshop Report on Biodiversity and Climate Change Report)ซึ่งนับเป็นการประชุมร่วมกันครั้งแรกระหว่างทั้งสององค์กรเพื่อพิจารณาและหาแนวทาง มาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นภัยคุกคามทั้งต่อมนุษย์และระบบนิเวศในธรรมชาติและในวันนี้ก่อนที่การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ครั้งที่ 26 หรือ COP26 ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร วันสุดท้ายจะจบลงต่อเนื่องไปถึงอีกหนึ่งการประชุมที่สำคัญก็คือการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) ครั้งที่ 15 หรือ CBD COP15 ซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2565 ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพยังคงดำเนินต่อไปและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น นอกจากการดำเนินการและการตั้งเป้าหมายในระดับประเทศจะมีความสำคัญแล้ว ความรู้ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของสามองค์ประกอบระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ซึ่งยึดโยงกันนี้ก็มีความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมที่ต้องเผชิญกับความท้าทายอื่น ๆ ในอนาคตโดยเราได้สรุปรายงานดังกล่าวมาให้ได้อ่านกันค่ะ

แปลและเรียบเรียงจาก
https://ipbes.net/events/launch-ipbes-ipcc-co-sponsored-workshop-report-biodiversity-and-climate-change

ดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ PDF ได้ที่
https://drive.google.com/file/d/10cviP6qGr6Pwv_2SxTmE-1_vP2IkKiGo/view?usp=sharing

ข้อมูลเพิ่มเติม

เกาะติดประชุม COP26
https://www.onep.go.th/cop26/

วีดีทัศน์การกล่าวถ้อยแถลงของรมว.ทส. ในการประชุมระดับสูงของการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 15 ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564
https://www.onep.go.th/วีดีทัศน์การกล่าวถ้อยแ-2/