ติดตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559

โครงการการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนแมบทบูรณาการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564

ผู้จัดทำ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนหน้า : 250 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : กันยายน 2560

เนื้อหา :