การประชุมคณะอนุกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1004 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พาณิช เลขาธิการ สผ. ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ดร. จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ.กลช. ดร. เบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานกลางอนุสัญญา ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประมาณ 30 คน จาก 15 น่วยงาน ดำเนินงานผ่านระบบ ZOOM โดยมีประเด็นสำคัญซึ่งที่ประชุมพิจารณา ให้ความเห็น และเร่งรัดให้ดำเนินงาน ดังนี้

1) การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการปกป้องและอนุรักษ์พื้นที่ 30×30 และการเข้าร่วมกลุ่ม HAC for Nature and People
2) กรอบท่าทีเจรจาและร่างองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ช่วงที่ 2 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา
3) กรอบท่าทีเจรจาการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 32
4) การจัดตั้งคณะทำงานข้อมูลดิจิทัลของลำดับพันธุกรรม