แนวทางปฏิบัติที่ดี ในการทำ นาข้าว ที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

แนวทางปฏิบัติที่ดี ในการทำ นาข้าว ที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

จัดทำโดย : กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนหน้า : 72 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : พฤศจิกายน 2564

เนื้อหา : การรวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีจากกรณีศึกษาการผลิตข้าวของประเทศไทย เพื่อถอดบทเรียนเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการทำนาข้าวเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเกษตรอย่างยั่งยืน