Biodiversity Indicators in Rice Field Ecosystem

จัดทำโดย : กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนหน้า : 2 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : พฤศจิกายน 2564

เนื้อหา : สิ่งมีชีวิตที่พบในนาข้าวและบริเวณโดยรอบที่สะท้อนแนวทางปฏิบัติที่ดีในการทำนาข้าวที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน