การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 10 ตุลาคม 2565

สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ประธานกรรมการ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานกรรมการ นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ.นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผอ.สพภ. รองเลขาธิการ สผ. และนางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ.กลช. เลขานุการฯ การประชุม พร้อมด้วยกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ 50 คน โดยที่ประชุมได้เห็นชอบกรอบท่าทีเจรจาของประเทศไทย สำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพสมัยที่ 15 การเข้าร่วมกลุ่ม High Ambition Coalition (HAC) for Nature and People การกำหนดกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นกฎหมายตามนิยามของหน่วยงานที่มีอำนาจ ตามกฎหมายภายใต้ระเบียบ เรื่องการเข้าถึง และแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและ โครงการ บูรณาการการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน นอกจากนั้นที่ประชุมยังเห็นชอบกับทะเบียนรายการสถานภาพชนิดพันธุ์สัตว์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทยปี พ.ศ. 2563 และแนวทางชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานของประเทศไทย เพื่อประสานและเผยแพร่ให้หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และการปรับปรุงองค์ประกอบหน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการกฎหมาย ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อรองรับการดำเนินงานตาม (ร่าง) พ.ร.บ. ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ….