โครงการระหว่างประเทศ

โครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน (Maximizing Carbon Sink Capacity and Conserving Biodiversity through Sustainable Conservation, Restoration, and Management of Peat Swamp Ecosystems)

 • ที่มาความสำคัญ
  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNDP – United Nations Development Programme) ดำเนินโครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF – Global Environment Facility) ซึ่งได้มีการน้อมนำพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร ในการรักษาป่าพรุ ป้องกันไม่ให้ป่าพรุถูกทำลายมาปฏิบัติและดำเนินโครงการ โดยประสานความร่วมมือกับศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดคณะทำงานลงพื้นที่สำรวจข้อมูลป่าพรุทั่วประเทศ และเลือกพื้นที่โครงการนำร่องอนุรักษ์ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช มุ่งหวังผลลัพธ์ให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าพรุ เพิ่มศักยภาพป่าพรุในการทำหน้าที่กักเก็บคาร์บอนและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสำหรับพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลก อีกทั้งยังเป็นเเหล่งให้บริการระบบนิเวศรวมทั้งส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนในท้องถิ่น
 • วัตถุประสงค์
  เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าพรุ เพื่อเพิ่มศักยภาพของพื้นที่พรุในการทำหน้าที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสำหรับพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลก แหล่งกักเก็บคาร์บอน และแหล่งบริการทางนิเวศที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนท้องถิ่น
 • ผลผลิตของโครงการ
  1) การเพิ่มศักยภาพในการคุ้มครองป่าพรุที่มีคุณค่าการอนุรักษ์สูง และพัฒนาต้นแบบการใช้ประโยชน์ป่าพรุอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
  2) การนำร่องนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี เพื่อลดการเสื่อมโทรมและระบบนิเวศป่าพรุ
  3) การพัฒนากลไกและยุทธศาสตร์ระดับชาติ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศป่าพรุอย่างยั่งยืน
 • ความร่วมมือ
  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
  โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
  กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF)
  ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC)
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • พื้นที่ศึกษา
  ป่าพรุครวนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช
 • ระยะเวลาดำเนินโครงการ
  ปี พ.ศ. 2559 – 2564
 • E-Mail/เว็บไซต์โครงการ :
  https://peatswamps.onep.go.th http://www.peatswamps.com/

โครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลก ในพื้นที่ภาคการผลิต  (Conserving Habitats for Globally Important Flora and Fauna in Production Landscapes)

 • ที่มาความสำคัญ
  โครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต (Conserving Habitats for Globally Important Flora and Fauna in Production Landscapes) เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำ ประเทศไทย (United Nations Development Programme: UNDP) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์พืชของพันธุ์สัตว์ที่มีความสำ คัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต โดยการพัฒนาระบบการจัดการถิ่นอาศัยโดยให้ความสำ คัญกับ 3 ชนิดพันธุ์ คือ นกกระเรียนพันธุ์ไทย นกชายเลนปากช้อน และพลับพลึงธาร
 • วัตถุประสงค์
  เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลก ในพื้นที่ภาคการผลิต โดยการพัฒนาระบบการจัดการถิ่นอาศัย โดยให้ความสำคัญ 3 ชนิดพันธุ์ คือ นกกระเรียนพันธุ์ไทย นกชายเลนปากช้อน และพลับพลึงธาร
 • ผลผลิตของโครงการ
  เมื่อสิ้นสุดโครงการให้มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์
 • ความร่วมมือ
  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
  โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
  องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN)
  องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.)
 • พื้นที่ศึกษา
  1. พื้นที่นาเกลือใน ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
  2. พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าในจังหวัดบุรีรัมย์
  3. พื้นที่ ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง และ ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
 • ระยะเวลาดำเนินโครงการ
  ปี พ.ศ. 2557 – 2562
 • E-Mail/เว็บไซต์โครงการ
  http://chff.onep.go.th