ติดตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 ระยะครึ่งแผน

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 ระยะครึ่งแผน โครงการติดตามประเมินผลในระดับแผนปฎิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564

ผู้จัดทำ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนหน้า : 156 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : ตุลาคม 2562

เนื้อหา :