สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2563

จัดทำโดย : กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนหน้า : 164 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : ธันวาคม 2563

เนื้อหา : การติดตาม และประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ได้แก่ ข้อมูลด้านชนิดพันธุ์ สถานภาพชนิดพันธุ์ สถานภาพการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ ชนิดพันธุ์ใหม่ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกราน ชนิดพันธุ์ที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ ภัยคุกคาม และแนวทางการบริหารจัดการ ซึ่งครอบคลุมชนิดพันธุ์พืช สัตว์ จุลินทรีย์และระบบนิเวศของประเทศไทย