เกษตรกรรมทำอย่างไรให้เป็นมิตรต่อระบบนิเวศ

เกษตรกรรมที่ไม่ยั่งยืนส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ ทำให้เกษตรกรรมถูกมองเป็นผู้ร้ายสำหรับการอนุรักษ์
แต่การประยุกต์ใช้ “นิเวศเกษตร” ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของ “เกษตรกรรมยั่งยืน” ในการนำแนวคิด ความรู้ และหลักการทางนิเวศวิทยาในการออกแบบและบริหารจัดการเกษตรกรรมจะช่วยสร้างแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม
โดยเฉพาะเกษตรกรรมที่สำคัญของประเทศไทยอย่าง “การทำนาข้าว” ที่แม้ปัจจุบันภาครัฐจะมีการส่งเสริมการทำนาข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหลากหลายวิธี แต่ยังไม่ได้รับความนิยมจากเกษตรกรเท่าที่ควรจากการที่เกษตรกรยังเห็นว่าวิธีดังกล่าวให้ผลผลิตน้อย ดั้งนั้น การนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์จากการศึกษาวิจัยในพื้นที่จริง เช่น การการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practices) และตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Indicators) ในระบบนิเวศนาข้าวจะช่วยเป็นทางเลือกที่จะจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาทำนาข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น