Browsing Category

ข่าวประชาสัมพันธ์

สผ.จัดการประชุมเตรียมการ ครั้งที่ 2 CBD COP 15 Part 2

สผ.จัดการประชุมเตรียมการ ครั้งที่ 2 สำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ช่วงที่ 2 (CBD COP 15 Part 2) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10

สผ. เข้าร่วมการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 14

สผ. เข้าร่วมการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 14 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมเจ้าหน้าที่

ครม. ไฟเขียว เดินหน้าร่วมกลุ่ม HAC

News : ครม. ไฟเขียว เดินหน้าร่วมกลุ่ม HAC ที่ประชุม ครม. (8 พ.ย. 65) เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมกลุ่ม High Ambition Coalition (HAC) for Nature and People ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เสนอ

การประชุมอุทยานมรดกอาเซียน ครั้งที่ 7 (The Seventh ASEAN Heritage Parks: AHP 7)

สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ในฐานะหน่วยประสานงานกลางคณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชในฐานะกรรมการอุทยานมรดกอาเซียน และหัวหน้าอุทยานมรดกอาเซียนของประเทศไทย

ขอเชิญชวนบุคลากรภาครัฐ สถาบันการศึกษา รวมถึงองค์กรอื่นๆ ที่สนใจร่วมงานกับ IPBES

ขอเชิญชวนบุคลากรภาครัฐ สถาบันการศึกษา รวมถึงองค์กรอื่นๆ ที่สนใจร่วมงานกับ IPBES ในการประเมินความเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจกับความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การการทำงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพอย่างน้อย 5-7 ปี อายุไม่เกิน

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโปรแกรม The ACB Secondment Programme 2022-2023

ขอเชิญชวนบุคลากรภาครัฐ สถาบัน รวมถึงองค์กรอื่นๆ สนใจร่วมงานกับ ASEAN ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ อายุระหว่าง 25-55 ปี สมัครเข้าร่วมโปรแกรม The ACB Secondment Programme 2022-2023

HIGHLIGHT: การเสวนา “ทิศทางการพัฒนา TH-BIF เพื่อตอบโจทย์การบริหารจัดการเชิงพื้นที่”

HIGHLIGHT: การเสวนา “ทิศทางการพัฒนา TH-BIF เพื่อตอบโจทย์การบริหารจัดการเชิงพื้นที่” จากการประชุม “TH-BIF

HIGHLIGHT: การบรรยายพิเศษ เรื่อง…

HIGHLIGHT: การบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและทิศทางการบูรณาการข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อตอบโจทย์ การจัดการเชิงพื้นที่” โดย นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุม “TH-BIF กับทิศทางการบริหารจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพื้นที่”

ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 ร่วมรับชมและรับฟังการประชุม “TH-BIF กับทิศทางการบริหารจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพื้นที่”